Christ-Kyrie-Kapelle (Friedhof Wesselburen)

Friedhofskapelle

Die Christ-Kyrie-Kapelle auf dem Wesselburener Friedhof

Hier eine Skizze unseres Friedhofs:

Skizze

Der Friedhof in Wesselburen